Prawo

Podstawowym aktem prawnym, który reguluje szeroko pojęty dobrostan zwierząt, jest:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt

Najważniejszymi przepisami z ustawy o ochronie zwierząt, są:

Art. 6 ust. 2 definiujący pojęcia znęcania się nad zwierzętami,

Art. 9 ust. 1 mówiący o tym, ze każdy ma obowiązek zapewnić zwierzęciu pomieszczenie chroniące je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody.
Art. 9 ust. 2 zabraniający trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby lub powodujący u nich uszkodzenie ciała lub cierpienie oraz niezapewniający możliwości niezbędnego ruchu. Długość uwięzi nie może być krótsza niż 3 m.
Za złamanie tych przepisów, zgodnie z art. 37 można zostać ukaranym karą aresztu lub grzywny, co w praktyce najczęściej oznacza mandat do 500 zł lub skierowanie sprawy do sądu, który może ukarać finansowo do 5000 zł.

Art. 10. mówiący o tym, że prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną wymaga zezwolenia wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na planowane miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa. Osoba, która nie posiada wymaganego zezwolenia, może zostać ukarana karą aresztu lub grzywny, co w praktyce najczęściej oznacza mandat do 500 zł lub skierowanie sprawy do sądu, który może nałożyć karę finansową do 5000 zł (art. 37)

Art. 10a Zabraniający 1) wprowadzania do obrotu zwierząt domowych na targowiskach, targach i giełdach; 2) prowadzenia targowisk, targów i giełd ze sprzedażą zwierząt domowych; 3) wprowadzania do obrotu psów i kotów poza miejscami ich chowu lub hodowli. Zabraniający również rozmnażania psów i kotów w celach handlowych oraz zabraniający puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna. Osoba, która narusza w/w przepis podlega karze aresztu lub grzywny, co w praktyce najczęściej oznacza mandat do 500 zł lub skierowanie sprawy do sądu, który może nałożyć karę finansową do 5000 zł .

Natomiast Art. 10b ust. 1 Zabrania nabywania: 1) zwierząt domowych na targowiskach, targach i giełdach; 2) psów i kotów poza miejscami ich chowu lub hodowli. Osoba, która narusza w/w przepis podlega karze aresztu lub grzywny, co w praktyce najczęściej oznacza mandat do 500 zł lub skierowanie sprawy do sądu, który może nałożyć karę finansową do 5000 zł .

 

 

Równie ważnymi aktami, są:

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt

zgodnie z art. 56 w/w ustawy, wszystkie psy powyżej 3. miesiąca życia na obszarze całego kraju oraz lisy wolno żyjące na obszarach określonych przez ministra właściwego do spraw rolnictwa podlegają obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie. Posiadacze psów są obowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3. miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia. Natomiast zgodnie z art. 85 ust. 1a Kto uchyla się od obowiązku ochronnego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie, a w przypadku wprowadzenia obowiązku ochronnego szczepienia kotów przeciwko wściekliźnie – od tego obowiązku – podlega karze grzywny. Co w praktyce oznacza, że osoba, która nie zaszczepiła swojego psa, a miała taki obowiązek, może zostać ukarana mandatem do 500 zł lub jej sprawa może trafić do sądu, a wtedy grzywna może wynieść do 5000 zł.